Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read Online or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Best surgery books

Operative Surgery (2nd Edition) (Oxford Specialist Handbooks in Surgery)

This thoroughly revised instruction manual presents concise and transparent details on the right way to practice operations by and large surgical specialties. It presents an summary of contemporary operative surgical perform and provides symptoms for surgical procedure supplying information of operative thoughts to complement hands-on event.

Color Atlas of Nails

With the proper prognosis, it really is more straightforward to manage the absolute best remedy. Written through the world over well known specialists, this amazing atlas is designed to supply dermatologists with all worthy instruments to diagnose nail problems by way of medical symptoms: The concise textual content is reader-friendly based and highlights ‘key messages’ and ‘take domestic pearls’.

Positioning Patients for Surgery

This quantity is a realistic, procedure-by-procedure consultant to sufferer positioning for approximately 50 of the most typical surgeries, written by means of a multidisciplinary staff of surgeons, nurses, ODAs and anaesthetists. Positioning for every method is defined intimately and attractions or capability risks mentioned the place applicable.

Additional resources for Akut Thoraxkirurgi

Example text

Men språksvårig­ heter inträffar också! Heshet kan tyda på n. recurrens-skada, anisokori på ett cerebralt trauma eller sympatikuspåverkan i övre thoraxaperturen. Mios förekommer vid drogmissbruk, vidgade pupiller vid chock eller stark smärta. Det av patienten favoriserade kroppsläget kan ibland ge upplysning om tillståndets orsaker. Upprättsittande talar för ventilationsproblem. Intar däremot en andningsinsufficient patient liggande position är oftast cirkula­ tionen också sviktande. Patientens oro, små, till synes meningslösa, rörelser och omöjlighet att hitta ett bekvämt kroppsläge förekommer vid mycket svåra intrathorakala smärtor och cerebral ischemi.

Orsaken till och den fysiologiska betydelsen av denna utökade bronkialkärlscirkulation är inte känd. Det trakeobronkiala trädet och de större bronkerna i synnerhet är beroende av blodförsörjningen från bronkialartärerna. Vid lungtransplantation är rekonstruktion av de delade bronkialartärerna tekniskt omöjlig och bronksuturen hotas därför av ischemi, anastomosinsufficiens eller strikturering. © Studentlitteratur 31 Kapitel 2 Pulmonal hypertension Förändringarna i alveolernas vägg är ett hinder för gasdiffusion och väts­ ketransport.

Katetern i v. cava superior förs in via vena cephalica/basilica eller via v. subclavia respektive v. jugularis. V. cephalica/basilica måste ofta friläg52 © Studentlitteratur Tekniska utredningsmetoder och laborationer gas i lokalbedövning. Katetern i v. subclavia/jugularis förs in via punktion och perkutan kanylering. Det rätta kateterläget i v. cava superior – 1–2 cm ovanför höger förmak – verifieras alltid röntgenologiskt. Vid inläggning via armvenen är kateterläge i hålvenen inte stabilt eftersom armrörelser ändrar kateterläget med flera centimeter!

Download PDF sample

Rated 4.37 of 5 – based on 31 votes
This entry was posted in Surgery.